Gümnaasiumi lõpueksamid 2016/17

Gümnaasiumi lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

 • Eesti keel (kirjalik) – 24.aprill 2017

 • Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) –2.mai 2017

 • Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4.-9.mai 2017

 • Matemaatika (kirjalik) – 12.mai 2017

 • Õppesuunapõhine koolieksam –8.-9.juuni 2017

Gümnaasiumi kirjalikud riigieksamid algavad kell 10.00.

Inglise keele riigieksami suuline osa algab igal eksamipäeval kell 9.00.

Riigieksamite valimine

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb õpilasel sooritada riigieksamid eesti keeles, matemaatikas ja võõrkeeles, lisaks veel koolieksam (koolieksami võib asendada ka neljanda riigieksamiga) ja õpilasuurimus või praktiline töö.

Matemaatika puhul on õpilasel võimalik valida laia ja kitsa matemaatika eksamitöö vahel, olenemata sellest, millist matemaatikat õpilane gümnaasiumis on õppinud.

Võõrkeele eksamiks võib õpilane

 • valida riigi koostatava inglise keele riigieksami, mis mõõdab keeleoskust nii B1- kui B2- tasemel;

 • valida riigieksamiga võrdsustatud Innove korraldatava rahvusvaheliselt tunnustatud prantsuse, saksa või vene keele eksami B1- või B2-tasemel;

 • esitada koolile hiljemalt 20. jaanuariks varem sooritatud vähemalt B1-taseme rahvus­vahelise eksam tunnistuse, millega õpilane saab tänavu kevadeks võõrkeele riigi­eksamist vabastuse. Riigi poolt aktsepteeritud rahvusvaheliste eksamite nimekirja leiadRiigi Teatajast (§ 27 lõige 15).Sellisel juhul saadab kool 30. jaanuariks Innovele kooli poolt kinni­tatud tunnistuse ja selle lisade koopiad.
  Õpilane võib võõrkeele eksamiks valida võõrkeele, mida ta ei ole koolis õppinud.

Õpilane võib sooritada kuni kaks võõrkeeleeksamit – peale inglise keele riigieksami veel Innove korraldatava rahvusvaheliselt tunnustatud eksami prantsuse, saksa või vene keeles.
Riigieksamite ja ka rahvusvaheliste võõrkeeleeksamite kohta leiab infot ja näidismaterjale Innove kodulehelt:
http://innove.ee/et/riigieksamid.

Lõpueksamitele registreerimine

Õpilased registreerivad oma eksamivalikud hiljemalt 20. jaanuariks.

Võõrkeeles tuleb teada anda õppeaine, milles soovitakse sellel õppeaastal riigieksam või rahvus­vaheline eksam sooritada. Samuti tuleb matemaatika riigieksamiks valida lai või kitsas matemaatika.

Eksamivalikud tuleb õpilasel registreerida veebikeskkonnas:

Riigi- ja koolieksamite valikut õpilane hiljem muuta ei saa, see tähendab eksameid ei saa pärast 20. jaanuari juurde valida, vahetada ega ka eksamist loobuda ega eksamilt puududa. Kui õpilane puudub riigieksamilt ning ta ei soorita ka samas aines lisaeksamit, siis jääb tal kool samal õppeaastal lõpetamata.

Koolieksamite korraldus

Nii nagu on riigieksamite puhul, tuleb ka õppesuunapõhisele koolieksamile registreeruda hiljemalt 20. jaanuariks.

Vaata lisaks Parksepa Keskkooli gümnaasiumi koolieksami läbiviimise tingimused ja kord

Koolieksamite eristuskirju vaata siit

Koolieksamite korraldusliku poole eest vastutab kool ise. Eksamikomisjoni ja eksamite korra kinnitab kooli juhtkond. Samuti koostab kool ise eksamimaterjalid, sh eristuskirjad ja eksamitööd.

Lisaeksamid

Lisaeksamid korraldatakse neile, kes registreerusid riigieksamitele õigeaegselt, kuid endast mitteoleneval põhjusel ei saanud eksamit sooritada põhieksami päeval. Lisaeksamil osalemiseks tuleb esitada vabas vormis taotlus koos tõendiga Sihtasutusele Innove.

Kui juba enne eksami toimumist on teada, et eksaminandil ei ole võimalik osaleda korralisel eksamil (nt usulistel põhjustel, osalemise tõttu rahvusvahelistel võistlustel, olümpiaadidel), on soovitav lisaeksami taotlus esitada võimalikult varakult enne eksamit. Sellisel juhul võib lisaeksami taotluse esitada ka juba eksamitele registreerumisel.

Kui korraliselt eksamilt puudumine on ootamatu (nt haigestumise korral), tuleb taotlus koos tõendiga esitada hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast eksami toimumist.

SA Innove vastab taotlusele kolme tööpäeva jooksul pärast avalduse registreerimist.

Lõpueksamite hindamisest

Riigieksamite töid hindavad riiklikud spetsialistid üle terve Eesti. Anonüümseid, kodeeritud eksamitöid hinnatakse 100 palli süsteemis. Hindaja ei tea, kelle tööd ta hindab.

Eesti keele eksami tekstiloome ning võõrkeelte essee osa hindavad kaks sõltumatut hindajat. Kui kahe hindaja poolt pandud punktide vahe on piisavalt suur, siis hinnatakse eksamitöö kolmandat korda ning alles seejärel selguvad lõplikud pallid.

Võõrkeeleeksami suulist osa hindab vastava aine spetsialist, kes ei või olla eksaminandi oma õpetaja. Õpilase soovil võõrkeeleeksami suuline osa salvestatakse, see annab eksaminandile võimaluse hiljem oma suulise osa tulemust apelleerida.

Õpilane saab gümnaasiumi lõpetada, kui riigieksami ning Innove korraldatava rahvusvaheliselt tunnustatud saksa, vene või prantsuse keele eksami eest on saavutatud vähemalt 1 protsent maksimaalsest tulemusest.

Koolieksamitöid hinnatakse eksamikomisjoni liikmete poolt vastavalt direktori poolt kinnitatud hindamisjuhendile.

Lõpueksamite tulemused

Riigieksamite tulemused tehakse eksaminandile teatavaks internetis riigiportaali www.eesti.ee vahendusel. Samas on võimalik tellida ka tulemuste kiirteavitust SMS-i või e-kirja vormis.

Eksamite tulemused sisestatakse andmebaasi ja muudetakse kättesaadavaks järk-järgult vastavalt sellele, kuidas tööd hinnatud saavad.

Alates 20. juunist 2016 on võimalik riigiportaalist alla laadida elektrooniline riigieksamitunnistus. 2009. aastast alates paberkandjal tunnistusi enam ei väljastata.

Riigieksamitunnistusele kantakse järgmised andmed:

 • eesti keele riigieksam

  • riigieksamtöö maksimumpunktid,

  • õpilase tulemus punktides;

 • matemaatika riigieksam

  • kitsa või laia matemaatika riigieksami maksimumpunktid,

  • kitsa ja laia matemaatika ühisosa maksimumpunktid,

  • õpilase kas kitsa või laia matemaatika riigieksami sooritus punktid,

  • õpilase kitsa ja laia matemaatika riigieksami ühisosa sooritus punktid;

 • inglise keele riigieksam

  • osaoskuste osakaalud protsentides

  • õpilase osaoskuste tulemused protsentides (ka sel juhul, kui õpilane ei saavuta B1 taset),

  • keeleoskusetase (B1 või B2 või tase saavutamata),

  • saavutatud keeleoskustaseme kirjeldus.

Rahvusvahelise võõrkeeleeksami tulemust riigieksamitunnistusele ei kanta.

Koolieksamite tulemused tehakse eksaminandile teatavaks suuliselt pärast eksamit komisjoni poolt.

Negatiivne eksamitulemus

Kui riigieksam on sooritatud mitterahuldavalt, st tulemuseks saadud vähem kui 1 palli, siis ei ole eksaminand gümnaasiumit lõpetanud. Riigieksami saab uuesti sooritada järgmisel aastal.

Kui koolieksam on sooritatud mitterahuldavalt, siis tuleb õpilasel sooritada juunikuus korduseksam. Korduseksami koostab õpilasele kool.

Kui hindaja avastab eksamitöödes tõendi mahakirjutamise kohta (eri eksaminandide töödes olevad ühesugused parandused, identse sõnastuse vabavormilistes vastustes vmt), võidakse hindamis­komisjoni otsusel eksamitöö hinnata 0 palliga.

Eksamitulemuste kehtivusaeg

Eksamitulemuste kehtivusaeg ei ole piiratud, v.a. rahvusvaheliste keeletestide puhul.

Samas on igal kõrgkoolil õigus määrata, kui vanu riigieksamitulemusi nad aktsepteerivad.

 

Viimati muudetud Teisipäev, 10 Jaanuar 2017 11:04