Kooli hoolekogu koosolek 13.05.2014

Koosolekul osalesid: Tarmo Jõgeva, Triinu Kärbla, Helle Liloson, Esta Varik , Liis Aniott, Maidu Laht

Kutsutud : Ilmar Kesselmann – direktor

Koosolekult puudusid: Tarmo Timmi, Inge Viimsalu


Päevakord:

 1. Ametikohtade vajalikkus
 2. Mobiilide kasutamine tunnis
 3. Kodused ülesanded koolivaheajal
 4. Õpetaja enesekehtestamine tunnis
 5. Rahulolu küsitlus

 

 1. Hoolekogule antakse ülevaade koolitöötajate ameti- ja töökohustustest.
  Otsustati: direktor saadab teatud ametijuhendid hoolekogu liikmetele, et saaksid end kurssi viia ja ettepanekuid teha vallavalitsusele
 2. Mobiilid peavad õppetundide ajal olema välja lülitatud. Nii õpetaja kui ka õpilased peavad seda järgima. Kooli kodukorras on see väga konkreetselt fikseeritud. Erandid on võimalikud, aga see on eelnevalt kokku lepitud.
  Otsustati: kõik peavad täitma kooli kodukorra reegleid, mis ütleb, et tunni ajal on mobiilid välja lülitatud
 3. Koduseid ülesandeid ning kontrolltöid tohib teha nädala esimesel päeval, kui õppetunde on nädalas vaid üks või on eraldi sõlmitud kokkulepe õpetaja-õpilaste vahel
  Otsustati: kooli kodukorras on punktid fikseeritud, erisused on võimalikud kokkulepete abil
 4. Õpilastel peab olema võimalus tunnis õppida. Õpetaja peaks suutma tunnikorra tagada.
  Otsustati: arengunguvestlustel pöörata sellele tähelepanu, et tunnis järgivad kõik osapooled võimalust normaalselt tööd teha.
 5. Direktor saadab hoolekogu liikemetele rahuloluküsitlused, mille sisu vaatavad liikmed üle ja teevad vajadusel muudatusettepanekuid.