Kooli hoolekogu koosolek 19.02.2014

Koosolekul osalesid: Tarmo Jõgeva, Triinu Kärbla, Helle Liloson, Tarmo Timmi, Esta Varik, Liis Aniott, Maidu Laht,

Kutsutud : Ilmar Kesselmann – direktor

Koosolekult puudusid: Inge Viimsalu

 

Päevakord:

1. Kooli 2014. a eelarveliste vahendite ümberpaigutamise ettepanek Võru vallavalitsusele.

2. Koolivorm.

3. Arengukavast tulenevate kooli põhiväärtuste laialdasem teadvustamine.

4. Klassikomplektide arv 2014/2015 õa

5.Töö- ja palgakorralduse dokumendist

6. Jooksvad küsimused.

 

OTSUSED:

  1. Ettepanek vallale: kui kool suudab koolisiseselt koondada ametikohti, siis eraldatud palgaraha võiks koolile kasutada jääma (nt vajalike abiõpetajate palkamiseks, klassikomplektide säilitamiseks, kõrgemate töötasude maksmiseks personalile vms). Ettepaneku edastab direktor.
  2. Žürii teeb kokkuvõtte ja edastab hoolekogule õpilastelt konkursile laekunud koolivormi soovide kohta.
  3. Hoolekogu ettepanek: kooli põhiväärtused panna ülesse kodulehele. Samuti lisada kodulehele kooli visioon ja missioon.
  4. Praeguseid kuuendaid klasse on kaks paralleeli, õpilasi kokku 24. Riigitasandil tähendab 24 õpilast üht klassikomplekti, mis tähendab ka ühe klassikomplekti rahastamist.
    Ettepanek: direktor teeb rahalise arvestuse kahe ning ühe klassikomplekti võrdluses ja saadab ülevaate hoolekogu liikmetele. Eelnevalt viia läbi küsitlus nii laste kui lapsevanemate seas. Esimesse klassi on praeguse seisuga tulemas 23 õpilast, mis tähendab ühte klassikomplekti.
  5. Kõigile hoolekogu liikmetele oli eelnevalt vastav koolipoolne dokument saadetud ja sisulisi ettepanekuid liikmete poolt ei tulnud. 
    Ettepanek: nõustuda koolipoolse versiooniga.
  6. Ettepanek: teha lastele selgeks põhitõed CV koostamisel (nt e-maili aadressi sobilikkus, kaaskiri õigele adressaadile jne). Vajalik ka teiste dokumentide (avaldus, taotlus jne) korraliku vormistamise oskus. Antud otsuse täitjateks on eesti keele õpetajad.