Kooli hoolekogu koosolek 31.08.2016

PROTOKOLL 31. august 2016 nr 1-6/5

Parksepa

Algus: 18.00
Lõpp: 19.15

Kohal olid: Tarmo Jõgeva, Helle Liloson, Esta Varik , Ele Paju, Hele Laht, Meelis Reinberg, Ülle Pungits
Puudusid: Liis Aniott, Kristiina Kaili Timmi, Kärol Samoson
Kutsutud : Ilmar Kesselmann – direktor


Päevakord:
1. Ülevaade 1. ja 10. klassidest
2. 2016/17 õa tööplaanist
3. Kooli arengufondist
4. Haldusreformi tänasest seisust
5. 2015/16 õa lõpueksamitest

Arutelu:
1. Ülevaade 1. ja 10. klassidest

Hoolekogu tutvus esimeste ja kümnendate klasside nimekirjadega. Algavast õppeaastast hakkab Parksepa KK 1. klassis õppima 15 last, kümnendates klassides vastavalt 10A klassis 21 last, 10B klassis 24 last. Direktori sõnul on kümnendatesse klassidesse õppima asuvad noored huvitavad,olid põnevad vestlused sisseastumiskatsetel, mitmed said Võru Gümnaasiumisse sisse, kuid valisid siiski meie kooli. 2016/17 õa asub kooli õppima 60 uut õpilast. Kevadel lõpetas põhikooli 24 ja gümnaasiumi 44 õpilast. Tänase päevaga õpib Parksepa Keskkoolis 306 õpilast. Direktor andis ülevaate õpilastest, nendega seonduvatest muredest ja rõõmudest.

Esimeses klassis hakkab üks laps õppima tugiisikuga. Hoolekogu arutles ühiselt erivajadusega laste ja tugiisikute vajalikkuse temaatikal. Iga juhtumit tuleb vaadelda eraldi, teha vastavad kokkulepped ning otsused parimateks õppimisvõimalusteks. Kõige olulisem on koostöö kodu ja kooli vahel.


2. 2016/17 õppeaasta tööplaanist

Algavaks õppeaastaks on täidetud kõik õpetaja ametikohad. Mõeldes algavale õppeaastale tekkis küsimus, et kuidas saavutada gümnaasiumiõpilaste võimalikult vähene koolist puudumine. Õppeaasta kokkuvõttest võib lugeda, et 10. klassi alustanud õpilastest lõpetas gümnaasiumi 12A klassi 88% ja 12Bklassis 72% õpilastest.

Vastava teema arutelust tuli esile õigete väärtushinnangute ja prioriteede vajalikkus kodudes. Muret teeb, et õpilased käivad nädalavahetustel tööl, millega seoses langeb õppeedukus ja tekivad puudumised. Kool peab tõhustama koostööd kodudega, et lapsed saaksid maksimaalselt edasi liikuda. Põhikoolis puudujatega muret ei ole, kuid õppetegevuses saaks kodu enam toetada last, püstitades eesmärke koostöös kooliga.

Teatud lastele on õpetamise tempo liiga kiire. Õppetöö maht on suhteliselt suur ja sellest 40% unustatakse. Ka õppimise tempo juures on abiks kodune tugi ja koostöö õpetajatega. Toodi näide, kus õpilane jättis ära treeningud, kuna oli palju õppida. Antud juhul olid õpilaselprioriteedid paigas

Järgnevalt kerkis üles teema kodutööde suurest mahust. Hoolekogu liikmete arvamused olid erinevad. Tehti ettepanek tutvuda trimestri süsteemiga (Puiga koolis alates esimesest klassis). Direktor arvas, et antud teemaga võiks käesoleval õppeaastal tegeleda kõigil tasemetel.

Üles kerkis teema õpetaja professionaalsusest ja õigustest. Probleemid käitumisega on osaliselt tulnud liigsest familiaarsusest. Tänapäeva laste käitumist vaadates jääb vajaka austusest ja lugupidamisest Kas kool on kasvatusasutus? Kool peab olema ka kasvatusasutus, kuid kahjuks paljudel lastel puudub kodune tugi üldse.

Puudub süsteemne ja loogiline õppekirjandus. Tõenäoliselt on õpetajad ka seda märganud. Direktor lisas, et õpetajal on võimalus teema valikut muuta, et õppetöö oleks loogilisem.


3. Kooli arengufondist
On loodud kooli arengufond, kus algselt oli raha 3900 €. Info kogu arengufondi kohta on kooli kodulehel üleval. Ühiselt nõustuti, et vajadustest tuleb rääkida ja tänapäeval on efektiivsem isiklik pöördumine.

Ettepanekud:

  • Saata kooli vilistlastele digitaalselt flaiereid, kus on oluline info arengufondi kohta;
  • arengufondi info võiks olla nii e-koolis kui ka õpilaspäevikutes.

4. Haldusreformi tänasest seisust

Haldusreformi ühises projektis on kirjas kolme valla arvamus – Parksepa Keskkoolis jätkatakse gümnaasiumihariduse andmist.

5. 2015/16. õppeaasta lõpueksamitest

Direktor tutvustas eksamite tulemusi, õppimise tase ei ole langenud. Põnevad tulemused õpilastelt, kes läksid (lausa kutsuti) TTÜ-sse ja Tartu Ülikooli geenitehnoloogia teaduskonda.


Juhataja Tarmo Jõgeva

Protokollija Ele Paju