Parksepa Keskkooli kodukord

I Päevakava

 1. Koolimaja on avatud tööpäeviti kella 07.15-19.00

 2. Õppetöö algab kell 8.15

 3. Tunni pikkus on 45 minutit

 4. Vahetunni pikkus on 10 minutit, söögivahetunni pikkus on 20 minutit

 5. Tundide ja söögivahetundide ajakava

5.1. esmaspäeval, kolmapäeval, neljapäeval ja reedel

1.tund 8.15 – 9.00

2.tund 9.10 – 9.55

3.tund 10.05 – 10.50 söögivahetund 10.50 – 11.10

4.tund 11.10- 11.55 söögivahetund 11.55 – 12.15

5.tund 12.15 – 13.00 söögivahetund 13.00 – 13.20

6.tund 13.20 – 14.05

7.tund 14.15 – 15.00

8.tund 15.10 – 15.55

5.2. teisipäeval

1.tund 8.15 – 8.55

2.tund 9.05– 9.45

3.tund 9.55 – 10.35 söögivahetund 10.35 – 10.55

4.tund 10.55- 11.35 söögivahetund 11.35 – 11.50

5.tund 11.50 – 12.30 söögivahetund 12.30 – 12.45

12.45-13.15 II-XII klasside KLASSIJUHATAJATUND

6.tund 13.25 – 14.05

7.tund 14.15 – 14.55

8.tund 15.05 – 15.45

 1. Kui klassi- või aineõpetaja pole ilmunud 5 minuti jooksul pärast kella tundi, teavitavad õpilased õppealajuhatajat või direktorit.

 2. Pikapäevarühma tööd juhib pikapäevarühma õpetaja direktori poolt kinnitatud päevakava alusel. Pikapäevarühm töötab igal koolipäeval kella 12.00-17.00ni

 3. Direktori poolt kinnitatud aineõpetajate konsultatsioonitundide ajad on üleval kooli veebilehel ja õpilaste stendil.

 4. Kõneravi ja õpiabi tunnid toimuvad vastavalt direktori poolt kinnitatud tunniplaanile ja on üleval kooli veebilehel.

 5. Ringide töö toimub peale õppetunde vastavalt direktori kinnitatud ajakavale, mis on üleval kooli veebilehel ja õpilaste stendil.

 6. Arvutiklass on avatud igal koolipäeval kella 8.15- 16.00-ni

 7. Kooliraamatukogu on avatud igal koolipäeval kella 8.00-15.00-ni.

 8. Klassivälised üritused lõpevad

põhikooliõpilastele hiljemalt kell 21:00

gümnaasiumiõpilastele hiljemalt kell 22:00

 1. Tundide läbiviimiseks peab klassiruumi temperatuur olema vähemalt 19°C

 2. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
  1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni -10 °C;
  2) 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni - 15 °C;
  3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

 3. Kehalistest harjutustest tervislikel põhjustel vabastatud õpilane võtab kehalise kasvatuse tunnist osa ja täidab õpetaja poolt antud kehalist pingutust mittenõudvaid ülesandeid.

 4. Kontrolltööde läbiviimine:

  • Ühele õppepäevale planeeritakse maksimaalselt üks kontrolltöö.

  • Ühele õppenädalale ei planeerita üle kolme kontrolltöö.

  • Kontrolltöid ei koondata õppenädala, -veerandi, poolaasta või õppeperioodi lõppu.

  • Õppeaine puhul, mis toimub üks kord nädalas, võib kontrolltöö läbi viia ka õppenädala alguses.

  • Õpilastega kokkuleppel võib kontrolltööde planeerimine toimuda tihedama graafiku alusel.

  • Kontrolltööde graafikuga saab tutvuda e-koolis

 5. Pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei anta.

 6. Kord õppetunnis:

  • enne iga tunni algust heliseb eelkell, mis kohustab õpilasi ja õpetajaid minema vastavasse klassiruumi;

  • tunni alustab ja lõpetab õpetaja;

  • tunni alguseks peavad tunniks vajalikud asjad olema laual;

  • õpilane annab tunnis endast märku käe tõstmisega;

  • tunni ajal ei liigu õpilane kohalt ilma õpetaja loata;

  • tunnis ei tegelda kõrvaliste asjadega, mobiiltelefonid on välja lülitatud;

  • õpilane istub õpetaja poolt määratud kohal;

  • teiste õpilaste tööd häiriva õpilase võib õpetaja saata koos individuaalse tööülesandega sotsiaalpedagoogi juurde.

II Õpilaste õigused

Õpilasel on õigus:

 1. valida oma võimetele vastav õppesuund gümnaasiumis;

 2. valida oma huvidele ja võimetele valikkursusi kooli õppekavas pakutavate valikainete hulgast;

 3. õppida individuaalõppekava järgi haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras;

 4. saada teavet hindamise põhimõtetest aineõpetajalt iga veerandi/kursuse või poolaasta alguses;

 5. saada ainealast konsultatsiooni ja õpiabi;

 6. saada teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste ja kohustuste kohta;

 7. osaleda koolis pakutavate aine- ja huvialaringide töös;

 8. osaleda pikapäevarühma töös;

 9. kasutada klassivälises tegevuses oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi jm vahendeid;

 10. olla valitud õpilasesindusse, gümnaasiumiõpilasel olla valitud kooli hoolekogusse;

 11. pöörduda vaidlusküsimuste tekkimise korral kooli juhtkonna poole;

 12. saada tunnustust väljapaistvate tulemuste eest õppe- ja klassivälises töös.

III Õpilaste kohustused

Õpilasel on kohustus:

 1. täita õppenõukogu kehtestatud kooli kodukorda;

 2. käituda igas olukorras viisakalt, kontrollida ennast ja oma sõnakasutust;

 3. võtta osa kõigist kooli õppekavaga määratletud ainetundidest ja valitud valikkursustest;

 4. suhtuda kohusetundlikult õppetöösse ja teha ära kodused tööd;

 5. võtta kaasa kõik koolipäevaks vajalikud õppetarbed;

 6. mitte häirida tunnis klassikaaslaste ega õpetaja tööd;

 7. järgida õppekabinettides kehtestatud ohutustehnika reegleid ja õppevahendite kasutamise eeskirju;

 8. käituda vahetundides nii, et ei seata ohtu ennast ega teisi;

 9. hoida puhtust ja korda koolis ja kooli territooriumil;

 10. osaleda kõigil õppekavaga ettenähtud tervise- ja spordiüritustel;

 11. täita ekskursioonidel, õppekäikudel ja matkadel õpetaja ja juhendajate korraldusi ja liikluseeskirju;

 12. täita evakueerimisel ja eriolukordades täpselt õpetaja korraldusi;

 13. täita tuleohutuseeskirju;

 14. hoida isiklikku ja ühiskondlikku vara, hüvitada tekitatud kahjud;

 15. tagastada korrastatud õpikud;

 16. järgida reeglit -õpilane ei tarvita alkohoolseid jooke, ei suitseta ega kasuta narkootilisi aineid;

 17. kanda koolis puhast ja õppetööks sobivat riietust;

 18. pidulikel aktustel kanda pidulikku riietust;

 19. kasutada koolis vahetusjalanõusid, mis on põrandaid mittemääriva tallaga;

IV Õppekeskkond

 1. Kool tagab füüsiliselt, sotsiaalselt ja vaimselt turvalise õppekeskkonna.

 2. Õppekeskkond toetab õpilase arenemist iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks, kannab õppekava alusväärtusi ja kooli vaimsust.

 3. Kool korraldab õpet koolis ja väljaspool kooli vastavalt kooli õppekavale.

 4. Väljaspool kooli korraldatav õpe toimub vastavalt direktori kinnitatud korrale.

V Õppekirjandus. Õpikute koolile tagastamise tingimused ja kord

 1. Raamatukogu kasutamine toimub vastavalt kehtestatud raamatukogu kasutamise eeskirjale.

 2. Põhikooliõpilasel on kooli õppekava läbimiseks võimalik kasutada tasuta õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti. Gümnaasiumiõpilasel on võimalik kasutada tasuta õpikuid, teised õppekava täitmiseks vajalikud õppetarbed ostab õpilane ise. Vastava arve edastab klassijuhataja õpilasele paberkandjal ning lapsevanemale edastab arve raamatupidaja e-maili teel.

 3. Õppekava läbimiseks vajalikud õpikud, tööraamatud, töövihikud ja töölehed saab õpilane enne õppeaasta algust kooli raamatukogust või õppeaasta/kursuse alguses aineõpetajalt.

 4. Suvevaheajale minnes või koolist lahkudes on õpilane kohustatud tagastama kooli raamatukoguhoidjale tema kasutusse antud õpikud.

 5. Õpiku rikkumise või kaotamise korral tuleb koolile uus õpik asemele muretseda.

VI Õpilaste õppest puudumisest teavitamine

 1. Vanem teavitab õppest puudumise ja põhjuse esimesel puudumise päeval klassijuhatajat e-kooli, e-kirja või helistamise teel.

 2. Puudumise põhjendamise kahtlusel on koolil õigus taotleda täiendavaid selgitusi.

 3. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt kolmandal õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset vallavalitsust.

 4. Andmed õpilaste kohta, kes on ühe õppeveerandi jooksul õppest mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20 protsendist õppetundidest, kantakse hariduse infosüsteemi õpilaste alamregistrisse.

 5. Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel.

Mõjuvad põhjused on järgmised:

 1. õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;

 2. läbimatu koolitee, sotsiaalministri määruses sätestatud ilmastikutingimused:

Õppetundidest puudumine loetakse külma ilma korral põhjendatuks neil õpilastel, kes elavad kaugemal kui 3 km ning kelle sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ning tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
1) miinus 20 °C ja madalam 1.–6. klassis;
2) miinus 25 °C ja madalam 7.–9. klassis.

 1. olulised perekondlikud põhjused;

 2. kooli esindamine võistlustel, konkurssidel, ülevaatustel, projektitöödes;

 3. kooli, valla, riigi esindamine erinevate kollektiivide koosseisus eelneva taotluse alusel.

Klassijuhataja teeb kokkuvõtted puudumistest igal nädalal ning märgib põhjused e-koolis.

VII Vanemate vastutus koolikohustuse täitmise tagamata jätmise eest

 1. Vanemat karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut, kui tema koolikohustuslik laps on ühe õppeveerandi jooksul põhjendamata puudunud rohkem kui 20 protsendist õppetundidest. Käesoleva punkti sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid ning väärtegude kohtuväliseks menetlejaks on õpilase elukohajärgne valla-või linnavalitsus.

 2. Vanemat ei karistata, kui ta on koolilt või õpilase elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt taotlenud koolikohustuse täitmise tagamiseks meetmete rakendamist, on kooli või valla- või linnavalitsuse poolt pakutud ja rahastatud meetme rakendamisega nõustunud ning rakendamisel ka aktiivselt osalenud, kui sellekohased meetmed eeldavad vanema taotlust, nõusolekut või aktiivset osalemist.

 3. Vanemale määratud rahatrahvi võib vanema nõusolekul asendada üldkasuliku tööga, kasvatusalase koolitusega või lapsega koostegevusega. Vanem rakendatakse üldkasulikule tööle 10-50 tunni ulatuses, tööst ja õppimisest vabal ajal. Üldkasuliku töö eest tasu ei maksta. Üldkasulikule tööle rakendatud vanemale laienevad töö-ja tervisekaitset reguleerivad õigusaktid. Kui vanem hoidub üldkasulikust tööst kõrvale, pööratakse temale määratud trahv täitmisele.

VIII Õpilaste tunnustamine

Tunnustamise eesmärk on õpilaste motiveerimine ja innustamine süsteemsele enesearendamisele ja õppetöö-kasvatustegevuse tulemuslikkuse tõstmine.

Õpilaste tunnustamine

Üldtuntud tunnustamisviisidele, milleks on õpetaja suuline kiitus, kirjalik kiitus või tänu õpilaspäevikus ja e-koolis, direktori käskkirjaline tunnustamine, kiituskiri klassi lõpetamisel, ainekiituskiri, hõbe- ja kuldmedal gümnaasiumi lõpetamisel, lisandub oma kooli sümboolikaga:

kooli aukiri õpilasele, kellel on "väga hea" õppeedukus ja hea käitumine

kooli tänukiri – põhikooliastmes õpilasele, kellel on "hea" ja "väga hea" õppeedukus ja eeskujulik käitumine; õpilasele, kellel on "hea" ja "väga hea" õppeedukus ja hea käitumine; õpilasele, kellel on üksikutes õppeainetes või koolitegevuse erinevates valdkondades silmapaistvad tulemused.

kooli tänukiri: gümnaasiumiastme õpilasi tunnustatakse 10.-11.klassi lõpus ainete kursusehinnete keskmise alusel ja 12.klassi lõpus kooliastmehinnete alusel.

Lisaks:

kooli autahvel- autahvlile kantakse 1.-6. kl. õpilaste fotod, kelle õppeedukus on "väga hea" ja käitumine “eeskujulik”. 7.-11.klasside õpilased, kes õpivad headele ja väga headele hinnetele ning käitumine on „eeskujulik”. Autahvlile kantakse õpilaste nimed, kes on individuaalselt või võistkondlikult tublilt osalenud maakondlikel või vabariiklikel aineolümpiaadidel

kooli medal õpilastele, kes on pidevalt õppimise või huvitegevusega kaasa aidanud kooli hea maine kujundamisele, samuti üksiku silmapaistva teo või õnnestumise eest.

juhtkonna vastuvõtt õpilastele, kelle I ja II veerandi/perioodi hinded on "head" ja "väga head" ja käitumine eeskujulik ning nende vanemate vastuvõtt Eesti Vabariigi aastapäeva eel kooli juhtkonna poolt. Tänukiri vastuvõtule kutsutud õpilastele ning nende vanematele.

IX Õpilaste karistamine mõjutusvahendina

Mõjutusvahendite kohaldamise eesmärk on ühtsete nõudmiste ja korra tagamine koolis.

Mõjutusmeetmeid kohaldatakse selleks, et õpilane võtaks omaks ja järgiks üldtunnustatud käitumisnorme ning koos sellega realiseeruksid kooli kasvatustöö eesmärgid.

Õpilaste karistamisel lähtutakse konkreetsetest eksimustest või varasemate meetmete mittetulemuslikkusest.

Õpilaste suhtes rakendatavad mõjutusmeetmed:

 1. individuaalne suuline märkus õpilasele;

 2. kirjalik märkus õpilaspäevikus ja e-koolis

 3. vestlus sotsiaalpedagoogiga

 4. õpilase käitumise arutamine vanemaga ja/või sotsiaalpedagoogiga ja/või aineõpetajaga

 5. õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures;

 6. õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus;

 7. direktori käskkirjaline noomitus;

 8. õppetööks mittevajalike esemete hoiulevõtmine. Mittevajalikud esemed tagastab kool kokkuleppel lapsevanemaga.

 9. õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;

 10. pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;

 11. ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;

 12. käitumishinde alandamine "mitterahuldavaks";

 13. ajutist õppes osalemise keeldu koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused võib õpilase suhtes rakendada kuni 10 õppepäeva ulatuses ühe poolaasta jooksul. Otsus ajutise õppes osalemise keelu kohaldamise kohta vormistatakse kirjalikult ja toimetatakse õpilasele või piiratud teovõimega õpilase puhul vanemale kätte posti teel või antakse kätte allkirja vastu. Rakendamise otsustab õppenõukogu;

 14. Kui koolikohustusliku ea ületanud õpilane rikub korduvalt kodukorda, ohustab oma käitumisega teiste turvalisust koolis, puudub mõjuva põhjuseta õppetundidest ning teda ei ole võimalik seetõttu järgmisse klassi üle viia, on koolil õigus õpilane koolist välja arvata.

X Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine koolis

 1. Õpilase vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise tagamiseks ning seda ohustavate olukordade ennetamiseks kontrollitakse koolimajast ja kooli territooriumilt sisse- ja väljaliikumist, vajadusel rakendatakse keeldu käsitlevaid mõjutusmeetmeid.

 2. Kui õpilasel on tarvis lahkuda õppepäeva jooksul, siis palub ta selleks luba klassijuhatajalt, tema puudumisel õppealajuhatajalt või direktorilt. Vastav sissekanne tehakse e-kooli.

 3. Kool kasutab õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks kooli territooriumil turvakaameraid. Turvakaamerate salvestused on asutusesiseseks kasutamiseks. Juurdepääs salvestusele on direktoril.

XI Õpilase ja tema seadusliku esindaja teavitamine hindamise korraldusest koolis

 1. Kooli õppekavaga sätestatud hindamise korraldus on avalikustatud kooli veebilehel ning seda tutvustatakse kooli lastevanemate koosolekul. Täiendavalt on klassijuhatajatel kohustus tutvustada kehtivat hindamise korraldust õpilastele õppeaasta algul (esimeses klassijuhatajatunnis).

 2. Õpitulemuste hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilastele aineõpetaja oma õppeaines õppeaasta, -veerandi või õppeperioodi algul lähtuvalt aine spetsiifikast. Õpilane saab aineõpetajalt õppeveerandi või õppeperioodi alguses teada, mida ja millal hinnatakse, milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ja millised on hindamise kriteeriumid. Ainenõuded avalikustatakse e-koolis.

 3. Õpilast ja tema vanemat teavitab kool õppeveerandi jooksul saadud hinnetest e-päeviku või õpilaspäeviku kaudu.

 4. Õpilase hinneteleht saadetakse tema vanemale koju kolmandal nädalal enne õppeveerandi lõppu klassijuhataja poolt.

 5. Kool teavitab õpilast ning tema vanemat kokkuvõtvatest veerandi- ja aastahinnetest ning käitumise- ja hoolsushindest paberkandjal klassitunnistuse kaudu, kui lapsevanem ei ole andnud nõusolekut õpilase hinnetest teavitamiseks vaid elektrooniliselt.

 6. Õpilasel ja tema vanemal on õigus saada oma hinnete kohta teavet aineõpetajatelt ja klassijuhatajalt. Hindamise üksikasjalikuma korralduse kohta leiab teavet kooli hindamisjuhendist

XII Õpilase käitumise ja hoolsuse hindamine

Kool annab õpilasele ja vanemale kirjalikku tagasisidet põhikooliõpilase käitumise ja hoolsuse kohta iga veerandi ning õppeperioodi lõpus. Gümnaasiumiõpilase puhul antakse kirjalikku tagasisidet käitumise kohta kaks korda aastas.

Käitumise ja hoolsuse hindamine

(1) Käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine koolis. Hoolsuse hindamise aluseks on õpilase suhtumine õppeülesannetesse: kohusetundlikkus, töökus ja järjekindlus õppeülesannete täitmisel.

(2) Käitumist ja hoolsust hinnatakse hinnetega «eeskujulik», «hea», «rahuldav» ja «mitterahuldav».

Käitumise hindamine:

Käitumishindega „eeskujulik” hinnatakse õpilast, kellele üldtunnustatud käitumis-ja kõlblusnormide järgimine on harjumuspärane igas olukorras, kes täidab kooli kodukorra nõudeid eeskujulikult ja järjepidevalt.

Käitumishindega „hea” hinnatakse õpilast, kes järgib üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ning täidab kooli kodukorra nõudeid.

Käitumishindega „rahuldav” hinnatakse õpilast, kes üldiselt järgib üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ning täidab kooli kodukorra nõudeid, kuid kellel on esinenud eksimusi.

Käitumishindega „mitterahuldav” hinnatakse õpilast, kes ei täida kooli kodukorra nõudeid, ei allu õpetaja nõudmistele ega järgi üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme. Õpilase käitumise võib hinnata „mitterahuldavaks” ka üksiku õigusvastase teo või ebakõlbelise käitumise eest.

Hoolsuse hindamine:

Hoolsushindega „eeskujulik” hinnatakse õpilast, kes suhtub õppeülesannetesse alati kohusetundlikult, õpib kõiki õppeaineid võimetekohaselt, on ülesannete täitmisel püüdlik, hoolas ja iseseisev, ilmutab omaalgatust ja viib alustatud töö lõpuni.

Hoolsushindega "hea" hinnatakse õpilast, kes suhtub õppimisse ja ülesannetesse kohusetundlikult, on iseseisev ja hoolikas ning õpib võimetekohaselt.

Hoolsushinde "rahuldav" saab õpilane, kes üldiselt täidab oma õppeülesandeid ja muid kohustusi, kuid ei ole piisavalt järjekindel ega õpi kõiki aineid oma tegelike võimete ja arengutaseme kohaselt.

Hoolsushindega "mitterahuldav" hinnatakse õpilast, kes ei õpi võimetekohaselt, suhtub õppimisse ja ülesannetesse lohakalt ja vastutustundetult, ei täida tundides õpetajate nõudmisi, jätab sageli tegemata oma kodused õpiülesanded ning muud ülesanded koolis ja kodus

XIII Toitlustamine koolis

1. Koolis toitlustatakse õpilasi kooli sööklas vastavalt klassidele planeeritud söögivahetunnil;

2. Põhikooliõpilaste koolilõuna makstakse kinni valla ja riiklikest vahenditest;

3. Gümnaasiumiõpilased tasuvad toiduraha 15.kuupäevaks ülekandega kooli arveldusarvele SEB pangas nr.1040206992001. Selgitusse märkida: lapse nimi, kelle eest toiduraha tasutakse ja klass, kus õpilane õpib.

4. Mõjuvatel põhjustel on õpilasel/lapsevanemal võimalik taotleda toiduraha maksmisel soodustust/vabastust pöördudes kirjaliku avaldusega oma valla sotsiaaltöötaja või kooli direktori poole

5. Koolis on õpilasel võimalus kasutada vahetundide ajal kohvikut.

XIV Garderoobi kasutamine

 1. Garderoobi jäetakse üleriided ja välisjalatsid

 2. Garderoobi ei jäeta raha, dokumente ega väärtesemeid.

XV Kodukord on kõikidele osapooltele täitmiseks kohustuslik.

 

Viimati muudetud Kolmapäev, 08 Oktoober 2014 09:06