• Parksepa kooli arengufond on loodud

  Parksepa kooli arengufond on loodud

  Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
 • 1

Parksepa Keskkooli gümnaasiumi koolieksami läbiviimise tingimused ja kord

 1. Koolieksami vormid ja ettevalmistamine

  1. Koolieksamite toimumise aeg fikseeritakse õppenõukogu poolt antud õppeaastaks kinnitatud kooli üldtööplaanis.

  2. Koolieksamite ained ja vormi (suuline või kirjalik; suuline ja kirjalik) ning eksamite eristuskirjad kinnitab kooli direktor antud õppeaasta 15.detsembriks.

  3. Loodus-ja reaalsuunal on eksamiaineteks bioloogia, geograafia, keemia, füüsika , ajalugu, ühiskond ja inimeseõpetus, muusika, kunst .

  4. Sotsiaalsuunal on eksamiaineteks bioloogia, geograafia, keemia, füüsika, ajalugu, ühiskond ja inimeseõpetus, filosoofia, muusika, kunst, usundiõpetus.

  5. Humanitaarsuunal on eksamiaineteks bioloogia, geograafia, keemia, füüsika, ajalugu ühiskonnaõpetus + inimeseõpetus, muusika, kunst .

  6. Geograafias on võimalik sooritada koolieksam peale kohustuslike kursuste läbimist, s.o 10.klassi lõpus

  7. Õpilased teevad koolieksami valiku 20.jaanuariks.

  8. Direktor kinnitab õpilaste koolieksami valiku käskkirjaga 30.jaanuariks.

  9. Direktor kinnitab eksamikomisjonid käskkirjaga 20.märtsiks. Komisjoni liikmed määratakse arvestusega, et iga 20 õpilase kohta on vähemalt üks eksamikomisjoni liige.

  10. Koolieksamikomisjon on vähemalt kolmeliikmeline. Koolieksamikomisjoni esimees on üldjuhul direktor, liikmed aineõpetajad.

  11. Eksamil kohaldatakse eritingimusi õpilastele, kellele on need kohaldatud igapäevases õppetöös.

 2. Eksamitöö koostamine

  1. Eksamitöö koos hindamisjuhendiga töötab välja aineõpetaja.

  2. Eksamitöö sisaldab erineva raskusastmega ülesandeid.

  3. Eksamil käsitletavad teemad on õpilastele eelnevalt teada (nt. eksamipiletid)

  4. Kooli direktor kinnitab eksamitöö 10.maiks

  5. Kooli direktor tagab

   1. Eksamimaterjalide konfidentsiaalsuse enne eksamit;

   2. Eksamikomisjoniliikmete instrueerimise.

  6. Enne eksami algust eksamikomisjoni esimees

2.6.1. tutvustab eksaminandidile eksami korda;

2.6.2. juhib eksaminandide tähelepanu eksamitöö sooritamise juhenditele;

2.6.3. hoiatab eksaminande, et eksamil kõrvalise abi kasutamisel või mahakirjutamisel eksamitulemus tühistatakse;

2.6.4. informeerib eksaminande eksamitulemuste teadasaamisest.

3. Koolieksami läbiviimine

3.1. Eksami ajal võivad eksamiruumis viibida eksaminandid ja eksamikomisjoni liikmed.

3.2. Eksaminandid alustavad kirjalikku eksamit üheaegselt.

3.3. Suulise koolieksami graafik teatatakse eksaminandidele enne eksamit.

3.4. Eksam (kirjalikus vormis) viiakse läbi ruumis, kus eksaminandid istuvad ühekaupa ja üksteist häirimata. Vaheajad, lubatud vahendid jm sätestatakse aineõpetaja poolt koostatud koolieksami eristuskirjas.

3.5. Eksaminand lubatakse eksamile, kui ta ei ole hilinenud rohkem kui pool tundi ja eksamikomisjon on tema hilinemise põhjuse mõjuvaks lugenud.

3.5. Eksaminand

3.5.1. kirjutab kirjaliku eksamitöö loetava käekirjaga;

3.5.2. kirjutab eksamitöö musta või sinise tindi-või pastapliiatsiga;

3.5.3. teeb parandused eksamitöös selgelt, tõmmates maha terve sõna, sümboli, numbri või arvu;

3.5.4. ei kasuta korrektuurvahendit.

3.6. Eksamikomisjoni esimees kõrvaldab eksaminandi ette hoiatamata eksamilt, kui

3.6.1. eksaminand kasutab eksamil kõrvalist abi;

3.6.2. eksaminand kirjutab maha, üritab seda teha või aitab sellele kaasa;

3.6.3. eksaminandi käitumine häirib eksamit või teisi õpilasi.

3.7. Eksaminandid ei tohi eksami ajal eksamiruumist lahkuda v.a vältimatu vajaduse korral.

3.8. Eksaminandid lõpetavad eksamitöö ettenähtud ajal.

4. Koolieksami tulemused ja hindamine

4.1. Eksamitöid hindab hindamisjuhendi alusel eksamikomisjon;

4.2. Eksamitulemused fikseeritakse eksami protokollis;

4.3. Enne eksami algust informeeritakse eksaminande tulemuste teatavakstegemise ajast, kohast ja vormist.

4.4.Gümnaasiumilõpetaja, kes sooritas koolieksami mitterahuldavalt või ei sooritanud mõjuval põhjusel koolieksamit, sooritab korduseksami hiljemalt jooksva õppeaasta 30.juuniks. Õpilase taotluse alusel võib koolieksam toimuda ka pärast 30.juunit, hiljemalt jooksva õppeaasta 25.augustiks.

5. Koolieksamist või eksami ühest osast vabastamise tingimused

5.1. Koolieksamist vabastamise tingimused on sätestatud eksamite eristuskirjades;

5.2. Kooli direktorile tuleb esitada vabastuse taotlemise avaldus hiljemalt 30.aprilliks.

5.3. Koolieksamist vabastuse aluseks on direktori käskkiri koolieksamist vabastamise kohta;

5.4. Koolieksamihinde otsustab koolieksamikomisjon;

5.5. Koolieksamit võib õpilane mitte sooritada, kui ta on sooritanud neli riigieksamit;

5.6. Punkti 5.5. puhul esitab õpilane kooli direktorile vabastuse taotlemise avalduse 20.jaanuariks.

5.7. Direktori otsusega võib lugeda koolieksami sooritatuks, kui õpilane on tõendanud, et on omandanud kooli õppekavas ettenähtud teadmised ja oskused väljaspool kooli, näiteks rahvusvaheliste olümpiaadide raames, olles sooritanud mõne rahvusvaheliselt tunnustatud testi või muul taolisel viisil.

6. Koolieksamitulemuste apelleerimine

6.1. Eksaminandil on pärast eksamitulemuse teadasaamist õigus tutvuda oma kirjaliku eksamitööga ja soovi korral vaidlustada eksami tulemus;

6.2. Eksami eristuskirjas on kirjeldatud, kas vaidlustada saab eksamiosa või kogu eksamitöö hindamist;

6.3. Eksaminand saab kooli direktorile esitada vaide kuni viie tööpäeva jooksul alates eksamitulemuste teadasaamisest;

6.4. Eksamitöö hindamist saab vaidlustada üks kord;

6.5. Vaide vaatab läbi kooli direktori poolt kinnitatud vähemalt 3-liikmeline vaidekomisjon kuni kolme tööpäeva jooksul alates vaide esitamisest;

6.6. Vaidekomisjon kontrollib eksamitöö hindamise vastavust hindamisjuhendile. Tulenevalt otsusest vaidekomisjon kas tõstab eksamitöö tulemust, langetab eksamitöö tulemust või jätab eksamitöö tulemuse muutmata;

6.7. Vaidekomisjoni otsuse teatab kooli direktor avalduse esitajale kirjalikult kolme tööpäeva jooksul alates otsuse vastuvõtmise päevast.

7. Koolieksamitööde säilitamine

7.1. Kirjalikke eksamitöid säilitatakse koolis kolm aastat.